ΓΕΝΙΚΑ
ΟΦΕΛΗ

Τα βασικά αποτελέσματα και οφέλη του έργου SMART-WATER συνίστανται, 1) στην ανάπτυξη μιας πρωτότυπης υποδομής διαθέσιμης για άμεση επιχειρησιακή χρήση τόσο από το προσωπικό της ΕΥΑΘ όσο και από τους καταναλωτές που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στην πιλοτική δοκιμή, και 2) στην τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι συνεργαζόμενοι φορείς, και η οποία θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές, διευρυμένες εφαρμογές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Τα αποτελέσματα του έργου συμβάλλουν στην επίτευξη ουσιαστικού οικονομικού αντίκτυπου, τόσο για τις εταιρείες ύδρευσης που θα υιοθετήσουν την υποδομή SMART-WATER, όσο και για τους τελικούς καταναλωτές. Η δυνατότητα έγκαιρης πληροφόρησης και απομακρυσμένου ελέγχου θα επιτρέψει την μείωση του διαχειριστικού κόστους του δικτύου ύδρευσης με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή εξασφαλίζοντας και δικό του οικονομικό όφελος. Για παράδειγμα, η συχνή μέτρηση της κατανάλωσης του νερού (πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας) θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην ΕΥΑΘ όσο και στον καταναλωτή να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα διαρροών (μετά το υδρόμετρο) άμεσα και να τα αντιμετωπίζουν έγκαιρα. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους της ΕΥΑΘ για την διαχείριση παραπόνων, μείωση του κόστους ακύρωσης και επανατοποθέτησης υδρομετρητών, και μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και του κόστους ανάκτησής τους. Από την πλευρά του καταναλωτή, η δυνατότητα αυτόματων ειδοποιήσεων (alerts) όταν η κατανάλωσή ξεπεράσει ένα κατώφλι που θα οριστεί είτε από την ΕΥΑΘ είτε από τον ίδιο τον καταναλωτή, θα του επιτρέψει να αποφύγει ανεπιθύμητες χρεώσεις και ταλαιπωρία αλλά και να αποφύγει το παράπλευρο κόστος μιας εκτεταμένης ζημιάς λόγω διαρροής η οποία δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Επιπλέον, για την εταιρεία ύδρευσης, η υποδομή SMART-WATER θα θέσει τη βάση για την απεικόνιση της πραγματικής λειτουργίας του δικτύου και τη δυνατότητα αναγνώρισης κλοπών και αφανών διαρροών (πριν το υδρόμετρο), οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δημοτικών δικτύων ύδρευσης αγγίζουν το 60% του νερού. Τέλος, θα καταστεί εφικτή η εφαρμογή καινοτόμων τιμολογίων προπληρωμένης κατανάλωσης νερού (κλίμακες πάγιας κατανάλωσης) και προσφορών από την ΕΥΑΘ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, το SMART-WATER συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης των συστημάτων υδροδότησης στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα τη μείωση της σπατάλης νερού που πραγματοποιείται λόγω απωλειών ή λόγω αδράνειας των συστημάτων. Η παροχή της δυνατότητας βελτιωμένης διαχείρισης του νερού προς τους καταναλωτές έχει ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού και προστασίας του περιβάλλοντος. Γενικότερα, η ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών λογισμικού οργανωμένης και συνεπούς επικοινωνίας μέσω του SMART-WATER θα οδηγήσει σταδιακά, πέρα από τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ ΕΥΑΘ και καταναλωτών, και στην καλλιέργεια «υδατικής συνείδησης» των καταναλωτών.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Η υποδομή SMART-WATER επιτρέπει στις εταιρείες ύδρευσης να προσφέρουν νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες στο κοινό, συντελώντας έτσι στην αναβάθμιση του ρόλου τους στις τοπικές κοινωνίες και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη κουλτούρας για την αντιμετώπιση του νερού ως αγαθού. Ως παράδειγμα, η δυνατότητα τηλεελέγχου της υδροδότησης θα κάνει πρακτικά εφικτή την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής για τους αδύναμους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές, προς τους οποίους, αντί μιας ενδεχόμενης καθολικής διακοπής της υδροδότησης, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μια ελάχιστη ποσότητα νερού σε ημερήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό είναι αγαθό πρώτης ανάγκης.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Η διερεύνηση των δυνατοτήτων και περιορισμών της τεχνολογίας συνδεσιμότητας LoRa/LoRaWAN για εφαρμογές έξυπνης διαχείρισης νερού, και η εξερεύνηση των τρόπων που η τεχνολογία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τεχνολογίες connectivity για τη δημιουργία ενός υβριδικού ΙοΤ δικτύου υψηλής αξιοπιστίας, αναμένεται να έχει σημαντική αξία σε επίπεδο παραγωγής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. H ανάπτυξη μιας προηγμένης υποδομής τηλεμέτρησης αλλά και τηλεελέγχου της κατανάλωσης νερού, σε αστικό περιβάλλον, και σε αυτή την συγκεκριμένη τεχνολογική βάση, παρουσιάζει πολλές πρακτικές προκλήσεις για τις οποίες τη στιγμή αυτή υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας και αξιόπιστης τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, το SMART-WATER θα προάγει την έρευνα στους τομείς της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, της μηχανικής μάθησης για την εκπαίδευση μοντέλων αναγνώρισης διαρροών και διαφορετικών τύπων χρήσης νερού, καθώς και της επεξεργασίας σύνθετων γεγονότων, μέσω της υλοποίησης νέων αλγορίθμων και τεχνικών.