ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το εννοιολογικό σχήμα της αρχιτεκτονικής του συστήματος SMART-WATER αποτελείται από πέντε (5) βασικά επίπεδα λειτουργιών:
Εικόνα αρχιτεκτονικής συστήματος
End Device Layer
Περιλαμβάνει τους μηχανισμούς για λήψη διαφορετικού τύπου μετρητικών δεδομένων από τους αισθητήρες (έξυπνα υδρόμετρα και ηλεκτροβάνες).
Device Connectivity Layer
Περιλαμβάνει τις διαδικασίες και μηχανισμούς για την αμφίδρομη επικοινωνια μεταξυ των τερματικών συσκευων (υδρόμετρα και ηλεκτροβάνες) και της κεντρικής πληροφοριακής υποδομής
Device and Data Management Layer
Περιλαμβάνει τις διαδικασίες και μηχανισμούς για μετασχηματισμό, αποκωδικοποίησης και αποκρυπτογράφησης καθώς και αποθήκευση στη βάση δεδομένων των ληφθέντων πραγματικού χρόνου (real-time) μετρητικών δεδομένων. Επίσης, περιλαμβάνει τους μηχανισμούς παρακολούθησης, ελέγχου της λειτουργίας και διαχείρισης των έξυπνων συσκευών (υδρόμετρα και ηλεκτροβάνες) του πεδίου (end devices).
Data Processing and Analytics Layer
Περιλαμβάνει τις διαδικασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των μετρητικών δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμης γνώσης από αυτά.
User Interaction Layer
Περιλαμβάνει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης και διεπαφής με τους τελικούς χρήστες του συστήματος (προσωπικό εταιρείας ύδρευσης, ΕΥΑΘ ΑΕ) και καταναλωτές.